Loading…

Algemene voorwaarden Koninklijk Concertgebouworkest

In deze algemene voorwaarden ("Voorwaarden") wordt verstaan onder:

A - Algemene bepalingen

1 Toepasselijkheid
1.1 Deze Voorwaarden maken deel uit van alle Overeenkomsten en zijn van toepassing op alle daarmee verband houdende (rechts)handelingen van KCO.
1.2 De toepasselijkheid van Voorwaarden of bedingen van de Wederpartij wordt door KCO uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.3 Wijzigingen van c.q. aanvullingen op enige bepaling van de Overeenkomst en/of de Voorwaarden gelden slechts indien zij schriftelijk door KCO zijn overeengekomen en hebben uitsluitend betrekking op de betreffende Overeenkomst.

2 Aanbieding en totstandkoming van Overeenkomsten
2.1 Een aanbieding of (prijs)opgave bindt KCO niet en geldt slechts als een uitnodiging tot het aangaan van een Overeenkomst.
2.2 Een Overeenkomst komt slechts tot stand indien en voorzover KCO deze schriftelijk aanvaardt of door KCO uitvoering wordt gegeven aan een Overeenkomst.

3 Prijzen en betaling
3.1 Prijzen zijn gebaseerd op de tijdens de totstandkoming van de Overeenkomst geldende omstandigheden, zoals onder meer subsidies van overheidswege, tarieven van Uitvoerders, loonkosten, sociale lasten, in- en uitvoerrechten, accijnzen, heffingen en belastingen die direct of indirect van KCO worden geheven c.q. door derden ten laste van KCO worden gebracht. Indien deze omstandigheden ná het sluiten van de Overeenkomst doch vóór de uitvoering daarvan wijzigen, heeft KCO het recht de daaruit voortvloeiende kosten aan de Wederpartij door te berekenen. In geval van een prijsverhoging binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst te ontbinden.
3.2 KCO is na het sluiten van de Overeenkomst bevoegd om kennelijke fouten en verschrijvingen in brochures en aanbiedingen te corrigeren.
3.3 Betaling dient te geschieden binnen de overeengekomen termijn na factuurdatum, zonder dat de Wederpartij een beroep kan doen op verrekening. De Wederpartij heeft nimmer het recht zijn betalingsverplichtingen op te schorten, tenzij de Wederpartij binnen 2 maanden na het opeisbaar worden van de betreffende verplichting, het geschil voorlegt aan de volgens artikel 9 bevoegde rechter.
3.4 In geval van niet tijdige betaling door de Wederpartij is de Wederpartij in verzuim, zonder dat daartoe enige sommatie of ingebrekestelling is vereist. In dat geval zijn alle vorderingen, uit welke hoofde ook, van KCO op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien betaling in termijnen is overeengekomen, worden bij verzuim van de Wederpartij bij één van die termijnbetalingen, alle nog openstaande termijnen onmiddellijk opeisbaar.
3.5 De Wederpartij is over alle bedragen die niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn zijn betaald, vanaf die dag een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de op dat moment in Nederland geldende wettelijke rente vermeerderd met een opslag van 2%.
3.6 Indien de Wederpartij jegens KCO in verzuim is, is hij verplicht KCO de buitengerechtelijke èn gerechtelijke kosten volledig te vergoeden. De door de Wederpartij te vergoeden buitengerechtelijke kosten bedragen ten minste 15% van het onbetaald gebleven bedrag, met een minimum van EUR 100,- te vermeerderen met de daarover verschuldigde BTW.

4 Reclames/Aansprakelijkheid
4.1 KCO staat er jegens de Wederpartij voor in dat hetgeen zij levert beantwoordt aan hetgeen is overeengekomen.
4.2 Klachten over gebreken in de uitvoering van de Overeenkomst door KCO dienen uiterlijk binnen 8 werkdagen na het ontstaan van het gebrek schriftelijk aan KCO te worden gemeld. Niet geklaagd kan worden over het feit dat KCO, als gevolg van overmacht als omschreven in artikel 5, haar concertprogramma moeten wijzigen danwel andere Uitvoerders heeft moeten inzetten.
4.3 Op voorwaarde dat tijdig, correct en terecht door de Wederpartij is geklaagd, heeft KCO de keuze hetzij alsnog kosteloos een vergelijkbare prestatie aan te bieden, hetzij de overeengekomen prijs te restitueren.
4.4 Zowel de contractuele als de wettelijke aansprakelijkheid van KCO is te allen tijde beperkt tot directe schade van de Wederpartij aan personen of zaken. KCO is derhalve niet aansprakelijk op grond van de wet noch op grond van de Overeenkomst voor zogenaamde indirecte schade en gevolgschade die de Wederpartij mocht lijden, daaronder mede begrepen bedrijfsschade en immateriële schade.
4.5 Onverminderd het bepaalde in het voorgaande lid is de contractuele en wettelijke aansprakelijkheid van KCO te allen tijde beperkt tot het bedrag dat de verzekeringsmaatschappij van KCO terzake uitkeert.
4.6 Tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van KCO, zal de Wederpartij KCO vrijwaren tegen alle aanspraken van derden verband houdend met de tussen hen gesloten Overeenkomsten, en zullen zij KCO alle schade vergoeden die KCO lijdt als gevolg van dergelijke aanspraken.

5 Overmacht
5.1 Onder overmacht wordt verstaan een niet toerekenbare tekortkoming van KCO waardoor de nakoming van haar verplichting jegens de Wederpartij geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of in redelijkheid niet van KCO kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden worden ook gerekend: stakingen, blokkades, optreden van brandweer/politie in de directe omgeving van het gebouw van de Exploitant, het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning, een noodzakelijke wijziging van de planning ten gevolge van externe omstandigheden, waaronder het niet verschijnen (o.a. door ziekte ) van (een van) de Uitvoerder(s) van het concert alsmede het niet (kunnen) nakomen van een met KCO gesloten Overeenkomst door de Exploitant.
5.2 In dat geval heeft de Wederpartij geen recht op enige (schade)vergoeding, ook niet als KCO als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.
5.3 Indien KCO door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens de Wederpartij kan voldoen, heeft KCO de keuze het concertprogramma danwel de Uitvoerder(s) te wijzigen, het concert te annuleren tegen restitutie van de overeengekomen prijs of het concert te verschuiven naar een door haar te bepalen datum, danwel (meer algemeen) haar verplichtingen jegens de Wederpartij op te schorten.

6 Verzuim/ontbinding
6.1 In geval van (voorlopige) surséance van betaling, faillissement, stillegging of liquidatie van (het bedrijf van) de Wederpartij, zullen alle Overeenkomsten van rechtswege zijn ontbonden, tenzij KCO binnen een redelijke termijn meedeelt nakoming van (een deel van) de Overeenkomst(en) te verlangen.
6.2 Bij verzuim van de Wederpartij of in een van de in lid 1 van dit artikel genoemde gevallen is KCO bevoegd tot opschorting van de uitvoering van elke Overeenkomst en/of tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van enige Overeenkomst.
6.3 Het bepaalde in de artikelen 6.1 en 6.2 doet niet af aan de overige rechten van KCO op grond van de wet en de Overeenkomst.
6.4 Ingeval zich een gebeurtenis voordoet als bedoeld in (i) 6.1 of (ii) 6.2 zijn respectievelijk (i) alle vorderingen van KCO op de Wederpartij uit hoofde van de betreffende Overeenkomst(en) en (ii) alle vorderingen van KCO op de Wederpartij, onmiddellijk en in het geheel opeisbaar en is KCO gerechtigd de betreffende Overeenkomst niet meer uit te voeren.

7 Toepasselijkheid Algemene Bezoekersvoorwaarden
7.1 De Algemene Bezoekersvoorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomsten met de Abonnementhouders en de Koper van losse kaarten met dien verstande dat in de artikelen 2.4. en 3.4 eerste zin van de Algemene Bezoekersvoorwaarden voor "Theater" dient te worden gelezen "KCO" en in artikel 3.5. van de Algemene Bezoekersvoorwaarden voor "Theater" dient te worden gelezen "Theater en/of KCO". Deze Algemene Bezoekersvoorwaarden zijn gratis verkrijgbaar bij de kassa van de Exploitant.
7.2 De Exploitant en de Opdrachtgever staan er jegens KCO voor in dat de Algemene Bezoekersvoorwaarden van toepassing zijn op degenen die (direct of indirect) via hen een toegangsbewijs tot het bijwonen van een concert van KCO verkrijgen.

8 Intellectuele eigendomsrechten
8.1 De Wederpartij verkrijgt terzake van de uitvoering door KCO van de Overeenkomst geen enkel recht van intellectuele eigendom.
8.2 Het is de Wederpartij niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van KCO beeld- of geluidsopnamen van de uitvoering van een concert te (laten) maken. Bij iedere overtreding van deze bepaling verbeurt de Wederpartij een onmiddellijk opeisbare boete van EUR 25.000,- per gebeurtenis.

9 Toepasselijk recht, bevoegde rechter
9.1 Op deze Voorwaarden, alsmede op de Overeenkomst, is Nederlands recht van toepassing.
9.2 Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst of deze Voorwaarden zullen, voor zover niet anders door de wet dwingend voorgeschreven, zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter te Amsterdam, met dien verstande dat KCO het recht heeft vorderingen, al dan niet gelijktijdig, tegen de Wederpartij aanhangig te maken bij andere rechterlijke college's die bevoegd zijn van dergelijke vorderingen kennis te nemen.

B - Aanvullende bepalingen voor de abonnementhouder en de koper van losse kaarten

10 Bestellingen/toegangsbewijzen
10.1 Een abonnement dient te worden besteld op de wijze zoals aangegeven in de seizoensbrochure van het betreffende seizoen. Losse kaarten dienen te worden besteld op de wijze zoals aangegeven in het betreffende publiciteitsmateriaal.
10.2 Bestellingen voor abonnementen worden in behandeling genomen op de wijze zoals aangegeven in de seizoensbrochure van het betreffende seizoen.
10.3 Bestellingen voor losse kaarten worden in behandeling genomen in de volgorde van ontvangst, zulks na afronding van de abonnementenverkoop.
10.4 Het risico van verlies of diefstal van een toegangsbewijs komt voor rekening van de Abonnementhouder/Koper van losse kaarten. Het staat ter beoordeling van KCO of aan de Abonnementhouder/Koper van losse kaarten een duplicaat toegangsbewijs wordt verstrekt. De hieruit voortvloeiende kosten dienen door de Abonnementhouder/Koper van losse kaarten te worden voldaan.
10.5 Verkoop en reservering van abonnementen en losse kaarten, alsmede de indeling van het stoelenplan en toewijzing van plaatsen staan ter uitsluitende beoordeling van KCO en worden door KCO, danwel door de Exploitant namens KCO, vastgesteld.
10.6 Toegangsbewijzen kunnen niet worden geruild of teruggegeven. Ook indien van het toegangsbewijs geen gebruik is gemaakt heeft de Abonnementhouder/Koper van losse kaarten geen recht op restitutie van het entreegeld of op enige andere vergoeding.

11 Hinder/ongemak
11.1 KCO heeft te allen tijde het recht om, ook indien dit voor de Abonnementhouder/Koper van losse kaarten mocht leiden tot ongemak, hinder of beperkt zicht op het podium, gedurende de uitvoering van een concert, televisie-, compactdisc-, radio-, video- of andere beeld- of geluidsopnamen te maken of door derden te doen maken, in het kader daarvan alle benodigde apparatuur in de concertzaal te plaatsen en zonodig het stoelenplan te wijzigen.
11.2 KCO zal trachten om enige hinder, ongemak of beperkt zicht op het podium voor de Abonnementhouder/Koper van losse kaarten zo veel als redelijkerwijs mogelijk is, te beperken. Voorzover daarvoor de medewerking of toestemming van de Exploitant is vereist staat KCO er niet voor in dat deze medewerking of toestemming zal worden verkregen.

12 Gegevens Abonnementhouder/losse kaart
12.1 Gegevens met betrekking tot de Abonnementhouder/Koper van losse kaarten, waaronder de gegevens met betrekking tot naam, het adres en woonplaats van de Abonnementhouder/Koper van losse kaarten, die door KCO worden geregistreerd in verband met de verkoop van de abonnementen en losse kaarten worden opgenomen in een registratie in de zin van de Wet Persoonsregistratie (WPR). KCO is houder van deze registratie. Een kopie van het aanmeldingsformulier van deze registratie ingevolge de WPR ligt ter inzage bij KCO. Indien de Abonnementhouder/Koper van losse kaarten geen persoonlijk geadresseerde informatie wenst te ontvangen dan kan dit schriftelijk aan KCO worden aangegeven.

C - Aanvullende bepalingen voor de exploitant en de opdrachtgever

13 Overdracht van rechten en verplichtingen en overgang van zeggenschap
13.1 Partijen zijn over en weer, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming, niet gerechtigd hun rechten en verplichtingen geheel of gedeeltelijk aan een ander over te dragen of de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk door een ander te laten uitvoeren, behoudens het recht van KCO haar vordering op de Exploitant/Opdrachtgever ter incasso over te dragen.
13.2 Indien na de totstandkoming van de Overeenkomst zeggenschap over alle of een niet onbelangrijk deel van de activiteiten van KCO direct of indirect in andere handen overgaat, dan wel indien de zeggenschap in de Exploitant/Opdrachtgever direct of indirect in andere handen overgaat, heeft KCO het recht de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk bij aangetekend schrijven met een opzegtermijn van een maand eenzijdig te beëindigen zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. Dit recht vervalt echter indien KCO het niet heeft uitgeoefend binnen veertien dagen nadat de bedoelde overgang haar ter kennis is gekomen.

Deze voorwaarden zijn geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder depotnummer 2697.

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties die voortvloeien uit deze website of andere publicaties van het Koninklijk Concertgebouworkest.

Op alle transacties die betrekking hebben op de toegangsbewijzen voor de concerten van het Koninklijk Concertgebouworkest in Het Concertgebouw zijn tevens de Algemene Bezoekersvoorwaarden van de VSCD van toepassing.

Algemene bezoekersvoorwaarden

van de bij de Vereniging van Schouwburg- en concertgebouwdirecties aangesloten theaters en concertzalen

1.0 Algemeen
1.1 Deze Algemene Bezoekersvoorwaarden worden gehanteerd door alle Nederlandse concertzalen, theaters en overige podia (hierna te noemen het 'Theater') die aangesloten zijn bij de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD), alsmede door enkele andere Theaters die dit kenbaar maken. Een actuele lijst van aangesloten Theaters is op te vragen bij de VSCD, Funenpark 1, 1018 AK Amsterdam.
1.2 Deze Algemene Bezoekersvoorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen het Theater en een bezoeker van het Theater. Deze Algemene Bezoekersvoorwaarden hebben tevens betrekking op alle handelingen die ter uitvoering van deze overeenkomst worden verricht. Onder bezoeker (hierna: 'de Bezoeker') wordt voor deze Algemene Bezoekersvoorwaarden verstaan iedere persoon of rechtspersoon die op enigerlei wijze, direct of indirect, een overeenkomst met het Theater sluit terzake van het bijwonen van een door het Theater dan wel door een derde in het gebouw van het Theater (hierna: 'het Gebouw', waaronder ook dient te worden begrepen dat deel van de aan het Gebouw grenzende openbare weg waartoe het Theater op enigerlei wijze zakelijk gerechtigd is) of een andere locatie, ingezet door het theater, te organiseren evenement. Daarnaast worden deze Algemene Bezoekersvoorwaarden van toepassing verklaard voor een ieder die enig evenement in het Gebouw bijwoont, zonder dat de betrokkene direct of indirect een overeenkomst met het Theater heeft gesloten.
1.3 Het Theater zal al het mogelijke verrichten om het bezoek in het Gebouw naar wens van de Bezoeker te laten verlopen. Het Theater zal optimale zorgvuldigheid jegens de Bezoeker betrachten. Het Theater zal tevens trachten de evenementen in het Gebouw ongestoord te laten plaatsvinden. Het Theater spant zich in eventuele overlast of ongemak voor de Bezoeker tot een minimum te beperken, alsmede de veiligheid van de Bezoeker zo veel mogelijk te waarborgen. Het Theater verneemt graag suggesties van de Bezoeker ter verbetering van de dienstverlening. De Bezoeker kan terzake te allen tijde contact opnemen met de directie van het Theater. Mocht enige overlast of ongemak in redelijkheid niet te vermijden zijn, dan biedt het Theater hiervoor zijn verontschuldigingen aan.

3.0 Verbod doorverkoop e.d.
3.1 De Bezoeker is gehouden om het toegangsbewijs voor een evenement voor zichzelf te houden en derhalve niet op enigerlei wijze aan derden door te verkopen, ter verkoop aan te bieden of in het kader van commerciële doeleinden aan te bieden of te verstrekken.
3.2 De Bezoeker is jegens het Theater gehouden om op geen enkele wijze reclame of enige (andere) vorm van publiciteit te maken in verband met het evenement en een onderdeel daarvan indien dit geschiedt met de intentie het toegangsbewijs (door) te verkopen, een en ander naar oordeel van het Theater.
3.3 De Bezoeker die zijn toegangsbewijs om niet en niet in het kader van commerciële doeleinden aan derden ter beschikking stelt is verplicht om de aan hem als Bezoeker opgelegde verplichtingen zoals verwoord in voorgaande leden van dit artikel ook op te leggen aan degene aan wie hij het toegangsbewijs ter beschikking stelt en staat er jegens het Theater voor in dat deze perso(o)n(en) deze verplichtingen nakomt.
3.4 Indien de Bezoeker zijn verplichtingen zoals verwoord in de voorgaande leden van dit artikel niet nakomt en/of daarvoor niet in kan staan, is de Bezoeker een direct opeisbare boete van € 10.000,- per overtreding aan het Theater verschuldigd en € 5.000,- voor iedere dag dat de overtreding heeft voortgeduurd onverminderd het recht van het Theater om van de Bezoeker bovendien nakoming en/of vergoeding van de gelden of nog te lijden schade te vorderen.

4.0 Verblijf in het gebouw
4.1 Gedurende zijn/haar verblijf in het Gebouw dient de Bezoeker zich in overeenstemming met de openbare orde, de goede zeden en de met betrekking tot de aard van het bezochte evenement geldende regels van fatsoen te gedragen. De Bezoeker is in dit verband tevens verplicht de door de als zodanig kenbare functionarissen van het Theater gegeven aanwijzingen en instructies op te volgen. Indien naar het redelijk oordeel van een leidinggevend functionaris van het Theater de Bezoeker op enigerlei wijze in strijd met deze normen, aanwijzingen of instructies handelt, kan de Bezoeker voor het betreffende evenement de verdere toegang tot het Gebouw worden ontzegd, zonder dat de Bezoeker enig recht op vergoeding van zijn/haar toegangsbewijs geldend kan maken.
4.2 Het is de Bezoeker onder meer verboden:
a. aan derden in het Gebouw goederen en schriftelijk informatie zonder uitdrukkelijke toestemming van de directie van welke aard dan ook te koop aan te bieden, dan wel kosteloos te verschaffen;
b. (huis-)dieren het Gebouw in te brengen;
c. etenswaren en/of (alcoholische) consumpties in het Gebouw mee te brengen;
d. naar het oordeel van een functionaris van het Theater gevaarlijke en/of voor de bezoekers hinderlijke voorwerpen of stoffen het Gebouw in te brengen c.q. met zich mee te voeren;
e. Drugs in het gebouw mee te nemen en/of te gebruiken.
4.3 In bijzondere gevallen waarin de algemene veiligheid zulks redelijkerwijze vereist, kan de bedrijfsleiding van het Theater inzage verlangen in door de Bezoeker meegevoerde (hand-) bagage. Indien zulks noodzakelijk wordt geacht, kan speciaal daarvoor opgeleid en getraind personeel de Bezoeker bovendien verzoeken mee te werken aan een veiligheidsfouillering. In geval van weigering van medewerking kan de Bezoeker de (verdere) toegang tot het Gebouw worden ontzegd zonder dat de Bezoeker enig recht heeft op restitutie van de prijs van het toegangsbewijs.
4.4 Het is de Bezoeker verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de directie van het Theater, foto-, video-, film-, geluids- en andere opnameapparatuur in het Gebouw bij zich te hebben of genoemde apparatuur zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de directie van het Theater te gebruiken. Telefoontoestellen of andere middelen van draadloze communicatie moeten voor het betreden van het Gebouw buiten gebruik gesteld worden. De als zodanig kenbare functionarissen van het Theater zijn bevoegd om afgifte te vorderen van eventueel aangetroffen apparatuur en deze gedurende het verblijf van de Bezoeker in het Gebouw in bewaring te nemen. Bij weigering van medewerking kan de Bezoeker de (verdere) toegang tot het Gebouw worden ontzegd, zonder dat de Bezoeker enige aanspraak kan maken op restitutie van de prijs van het toegangsbewijs.
4.5 Het Theater behoudt zich het recht voor van het evenement waarbij de Bezoeker aanwezig is beeld- en/of geluidsopnamen te (doen) maken. De Bezoeker zal geen auteursrechtelijk of ander bezwaar maken tegen de
gebruikmaking van zijn portret/gelijkenis als onderdeel van de openbaarmaking van genoemde evenementen.
4.6 Binnen het theater gelden in de daartoe aangewezen ruimten regels inzake het rookverbod. De Bezoeker is gehouden zich aan deze voorschriften inzake het roken te houden. De Beheerder van het Gebouw is bevoegd bij weigering van medewerking van de Bezoeker de (verdere) toegang tot het Gebouw te ontzeggen, zonder dat de Bezoeker enige aanspraak kan maken op restitutie van de prijs van het toegangsbewijs.

5.0 Aansprakelijkheid van het Theater
5.1 Het verblijf van de Bezoeker in het Gebouw is voor zijn/haar eigen rekening en risico.
5.2 Het Theater is slechts aansprakelijk voor door de Bezoeker geleden zaaks- en/of gevolgschade of de Bezoeker toegebracht letsel, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van opzet of grove schuld van het Theater en/of zijn functionarissen, met dien verstande dat alleen die schade voor vergoeding in aanmerking komt, waartegen het Theater verzekerd is, dan wel, naar redelijkheid en billijkheid, verzekerd had behoren te zijn en voor het daarin gehanteerde maximumbedrag. De aansprakelijkheid van het Theater wordt onder meer uitgesloten voor:
a. schade ten gevolge van het handelen van derden, waaronder begrepen door het Theater ingeschakelde personen en huurders van (ruimten in) het Gebouw en de door deze derden ingeschakelde personen;
b. schade ten gevolge van het niet opvolgen van door de functionarissen van het Theater gegeven instructies en van het niet naleven van de in het algemeen geldende regels van fatsoen;
c. (gevolg-)schade ten gevolge van niet voorzienbare wijzigingen in de aanvangs- en slottijden van de evenementen waarop de overeenkomst tussen het Theater en de Bezoeker betrekking heeft;
d. schade op enigerlei wijze veroorzaakt door andere bezoekers.
5.3 Het Theater is nimmer aansprakelijk voor door de Bezoeker geleden schade, die is ontstaan ten gevolge van overmacht aan de zijde van het Theater. Onder overmacht wordt mede verstaan elke van de wil van het Theater onafhankelijke omstandigheid - ook al was deze ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst reeds als mogelijkheid te voorzien -, die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgeweld, burgeroorlog, oproer, rellen, optreden van politie en/of brandweer, werkstaking, transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige storingen in het bedrijf van het Theater c.q. in het Gebouw, weersomstandigheden en om welke reden dan ook niet-functionerend openbaar vervoer.

6.0 Reclame/klachten
6.1 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst tussen het Theater en de Bezoeker dienen de directie van het Theater binnen acht dagen nadat de uitvoering van de overeenkomst heeft plaatsgevonden of plaats had moeten vinden bij aangetekend schrijven te bereiken. Klachten die na deze termijn worden ingediend worden door het Theater niet in behandeling genomen.
6.2 Reclame is niet mogelijk met betrekking tot de volgende klachten en omstandigheden, en leiden derhalve nimmer tot enige verplichting tot schadevergoeding aan de zijde van het Theater:
a. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op wijzigingen in het programma, waaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, wijzigingen in de perso(o)n(en) van optredenden, in de samenstelling van het
programma verschuivingen van evenementen naar een andere datum;
b. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op de kwaliteit van de uitvoeringen van de evenementen waarop de overeenkomst tussen het Theater en de Bezoeker betrekking heeft;
c. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak veroorzaakt door andere bezoekers of wederrechtelijke indringers daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, geluidsoverlast, ongepast gedrag, diefstal en molest; bij herhaalde overlast of ongemak door bepaalde, nader te identificeren bezoekers zal het Theater het mogelijke verrichten om deze bezoekers in de toekomst zo nodig de toegang te ontzeggen;
d. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak veroorzaakt door onderhoudswerkzaamheden aan het Gebouw, dan wel op de gevolgen van deze onderhoudswerkzaamheden die redelijkerwijs op dat moment mochten worden verricht;
e. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak, veroorzaakt door het niet naar behoren functioneren van faciliteiten in de zalen van het Gebouw;
f. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak, waaronder begrepen beperkt zicht voor de Bezoeker, veroorzaakt door (geluids-) opnamen door de media en de naar aanleiding daarvan getroffen technische voorzieningen in de zalen;
g. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op (geluids-) overlast veroorzaakt door gelijktijdig plaatsvindende evenementen, daaronder begrepen noodzakelijke handelingen die dienen ter voorbereiding op
deze evenementen, of die op enige andere wijze met deze evenementen samenhangen, in andere ruimten van het Gebouw;
h. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op de toewijzing en de verdeling van de plaatsen en/of een door omstandigheden noodzakelijke wijziging van het stoelenplan;
i. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak, waaronder begrepen beperkt zicht op toneel en boventiteling;
j. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op de aan- of afwezigheid van boventiteling, veroorzaakt door het niet naar behoren functioneren van de technische voorzieningen, dan wel de keuze van het theater die voorziening al dan niet aan te bieden;
k. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak door stakingen van het openbaar vervoer;
l. klachten omdat de Bezoeker de toegang tot de zaal is ontzegd vanwege de omstandigheden dat het evenement in deze zaal reeds een aanvang heeft genomen.

7 Persoonsgegevens
7.1 Gegevens met betrekking tot de Bezoeker, waaronder de gegevens met betrekking tot de naam, het adres en woonplaats van de Bezoeker, die door het Theater en/of de Uitlijn worden geregistreerd in verband met de
verstrekking van een toegangsbewijs, worden opgenomen in een registratie in de zin van de Wet Persoonsregistratie (WPR). Het Theater en/of het verkooppunt is de houder van deze registratie. Een kopie van het aanmeldingsformulier ingevolge de WPR van deze registratie ligt ter inzage bij het Theater en het verkooppunt. Indien de Bezoeker geen persoonlijk geadresseerde informatie wenst te ontvangen, dan kan dit worden aangegeven door een brief te schrijven naar het Theater.
7.2 De bezoeker kan door het Theater gevraagd worden zich te identificeren. Indien de bezoeker geen identificatie kan laten zien dan wel deze weigert te tonen kan deze de toegang tot het Theater worden ontzegt/geweigerd. In dit geval vindt evenmin restitutie van de toegangsprijs plaats.

8.0 Rechten van het Theater
8.1 Bij overtreding door de Bezoeker van (één of meer van) de bepalingen zoals genoemd in deze algemene voorwaarden is het Theater gerechtigd het toegangsbewijs ongeldig te maken of de bezoeker de (verdere) toegang tot het evenement te weigeren zonder dat de Bezoeker recht heeft op restitutie die hij voor het toegangsbewijs (waaronder begrepen servicekosten) aan het Theater, al dan niet via een (voor)verkoopadres, heeft voldaan. Houders van ongeldig gemaakte toegangsbewijzen hebben geen recht op restitutie.
8.2 Indien aannemelijk is dat er sprake is van een vervalsing van het toegangsbewijs is het Theater bevoegd de houder van dit toegangsbewijs de (verdere) toegang tot het evenement te weigeren, zonder dat de Bezoeker c.q. deze houder aanspraak kan maken op enige schade die hij hierdoor zal lijden.

9.0 Overige voorwaarden/regelingen
9.1 Op deze Algemene Voorwaarden kan het theater aanvullende en/of regelingen van toepassing verklaren.

10.0 Toepasselijk recht/Bevoegde rechter
10.1 Op deze Algemene Bezoekersvoorwaarden en op de overeenkomst tussen de Bezoeker en het Theater is Nederlands recht van toepassing.
10.2 Alle geschillen die uit de overeenkomst tussen de Bezoeker en het Theater voortvloeien worden ter uitsluitende berechting voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

De Algemene Bezoekersvoorwaarden zijn op 12 juli 2012 ter Griffie van de Rechtbank te Amsterdam gedeponeerd onder nummer 66/2012.